Vi tar ansvar för hållbarhet

Vi på SKL Kommentus arbetar aktivt med att driva hållbarhetsfrågor, både i våra upphandlade ramavtal och i vår konsultverksamhet i upphandling. För oss är det viktigt att bedriva ett proaktivt hållbarhetsarbete så att vi kan stödja våra kunder i att minska deras miljömässiga och sociala fotavtryck.

Vi lägger stort fokus på att ställa drivande miljö- och sociala krav i alla ramavtalsupphandlingar där vi anser att det är relevant. Alltifrån vilka krav vi ställer till hur dessa följs upp och att brister åtgärdas. Då vi upphandlar ramavtal för många av våra medlemmar så kan vi göra stor skillnad vad gäller det fotavtryck som dessa upphandlingar lämnar. Vi följer också systematiskt upp dessa krav under avtalstiden för att säkerställa att upphandlade varor och tjänster håller utlovad miljö- och social prestanda.

Den konsultverksamhet som vi bedriver utgör också en betydande del av vårt hållbarhetsarbete. De råd vi ger och de upphandlingar vi genomför kan få stor betydelse för kundens totala miljö- och sociala påverkan. Vi hjälper till med allt från analys och kravställande till verifiering och uppföljning av miljö och sociala krav. Därför tar vi alltid upp dessa frågor med våra kunder och föreslår hållbara lösningar med syfte att minska kundens miljö- och sociala fotavtryck.

Vi erbjuder också utbildningar inom området hållbarhet. Utbildningen är en heldag och handlar om hur man ställer miljö och sociala krav i upphandling. Vi har även med hållbarhetsfrågor som enskilda pass i våra övriga utbildningarna inom offentlig upphandling och offentliga affärer.

Alla våra tryckta produkter är så klart framställda av miljöcertifierade och svanen-godkända tryckerier.

Hållbarhetskollen

Vi på SKL Kommentus erbjuder också upphandlande myndigheter, till en låg kostnad, ett samordnat uppföljningssystem av kraven för socialt ansvarstagande som ställts i myndighetens upphandlingar. Vi kontrollerar att varor som är upphandlade är tillverkade på ett etiskt och korrekt sätt. Alla deltagande myndigheter får ta del av rapporterna från uppföljandekontrollerna.

Hållbar arbetsplats

Vi arbetar ständigt med hållbarhetsfrågor även på vår arbetsplats. Bland annat genom att minska energianvändningen och att välja produkter med så liten miljöpåverkan som möjligt till våra kontor. I största möjliga mån och där det är möjligt erbjuder vi resefria möten. Vi strävar också mot en jämställd arbetsplats där alla oavsett kön, ursprung, sexuell läggning har samma möjligheter och rättigheter.

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar