Upphandling - vi hjälper dig i alla delar

Vi genomför upphandlingar i olika omfattning på uppdrag av dig som kund eller självständigt. Du kan få hjälp med alla typer av upphandlingar och i alla skeden av en upphandling. Hos oss hittar du konsulter med bred erfarenhet och med bakgrund inom de flesta upphandlingsområden.

Fickfakta - LOU

Vårt laghäfte Fickfakta innehåller mycket användbar upphandlingsinformation, LOU och annan relevant lagstiftning.

Beställ Fickfakta

Vill du anlita en konsult, kontakta oss direkt eller anmäl ditt intresse så kontaktar någon av våra gruppchefer dig inom kort.

Rätt konsult på rätt plats, vid rätt tillfälle, upphandlingsstöd för konsultuppdrag utifrån ditt specifika behov.

Behöver du kvalificerad rådgivning och stöd i upphandlingsfrågor?  Vi erbjuder affärsrådgivning i upphandlingsfrågor i form av timbanker.

Om upphandling

Hur räknas dagarna för avtalsspärr vid tilldelningsbeslut?

Avtalsspärren räknas från och med dagen efter att meddelandet om tilldelningsbeslut har skickats. Om tilldelningsbeslutet skickats elektroniskt gäller 10 dagars avtalsspärr. Om underrättelsen skickas på ett annat sätt till en eller flera anbudsgivare gäller 15 dagars avtalsspärr. Avtalsspärrens längd måste alltid anges i underrättelsen om tilldelningsbeslut. Den upphandlande myndigheten kan ålägga sig själv en längre avtalsspärr än tio respektive 15 dagar, men inte en kortare. Infaller dag 10 eller 15 på en lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, blir dag 10 eller 15 närmast följande vardag.

Vilka omfattas av upphandlingsreglerna?

Upphandlande myndigheter ska följa reglerna i LOU och upphandlande enheter ska följa reglerna i LUF.
Upphandlande myndigheter är statliga och kommunala myndigheter. Som upphandlande myndigheter betraktas också beslutande församlingar i kommuner och landsting, offentligt styrda organ som avses i LOU/LUF 1 kap. 18 §, sammanslutningar av en eller flera av de tidigare nämnda.

Upphandlande enheter (utöver vad som anges ovan) är företag som en upphandlande myndighet kan utöva ett bestämmande inflytande över på det sätt som anges i LUF 1 kap 22 § andra stycket. Eller företag som bedriver verksamhet som omfattas av lagens tillämpningsområde enligt LUF 2 kap 1-8 §§ med stöd av en särskild rättighet eller ensamrätt enligt LUF 1 kap 12 eller 20 § tredje stycket.

När får jag direktupphandla?

Du får bara använda direktupphandling vid upphandlingar enligt 19 kap. LOU och LUF och under vissa förutsättningar.

Direktupphandling är tillåten i tre situationer:

  1. upphandlingens värde uppgår till högst 586 907 kronor vid upphandling enligt LOU eller högst 1 092 436 kronor vid upphandling enligt LUF
  2. förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering är uppfyllda
  3. det finns synnerliga skäl

En direktupphandling kan exempelvis röra sig om fika till arbetsplatsen men även om mer avancerade tjänster som under en period av tolv månader understiger direktupphandlingsgränserna.

Vid beräkning av värdet uppskattas det totala belopp som kan komma att betalas enligt kontraktet, till exempel ska options- och förlängningsklausuler beaktas som om de kommer att utnyttjas. Räkna in alla upphandlingar av samma slag under räkenskapsåret när du ber��knar värdet. Du får inte dela upp en upphandling för att komma under gränsvärdet för direktupphandling.

Vilka är de fem grundläggande principerna?

  • Likabehandling
  • Icke-diskriminerande
  • Ömsesidigt erkännande
  • Proportionalitet
  • Öppenhet (transparens och förutsägbarhet)

När kan avtal tecknas när förvaltningsrätten avslagit en ansökan om överprövning?

Upphandlande myndighet behöver inte avvakta överklagningsfristen om tre veckor. Det är tillräckligt att vänta ut tiodagarsfristen under förutsättning att Kammarrätten/Högsta förvaltningsrätten inte fattar ett intermistiskt beslut om att avtal inte får ingås. Genom att avtal ingås är den sökandes möjlighet till att överpröva upphandlingen borta även om överklagandefristen inte har löpt ut.