Att vara ramavtalsleverantör

När en upphandling är utvärderad och klar meddelar vi vilka leverantörer som blir ramavtalsleverantörer. Att vara ramavtalsleverantör innebär att du har en del förväntningar och krav på dig som du ska följa.

Vi meddelar leverantörer som vunnit en upphandling

När anbudstiden löpt ut och anbuden prövats väljs det/de bästa anbuden ut. Vi fattar därefter ett så kallat tilldelningsbeslut där en eller flera leverantörer "vinner" avtalet.

Om ditt företag vunnit en upphandling meddelar vi dig och förbereder för att teckna ramavtal.

Tidsfrist innan vi tecknar avtal

Efter vi fattat tilldelningsbeslut startar en så kallad avtalsspärr. Avtalsspärr är en tidsfrist på tio dagar då tilldelningsbeslutet kan överprövas hos Förvaltningsrätten.

Om en leverantör väljer att överklaga vårt beslut och domstolen efter prövning kommer fram till att bifalla överprövningen kan upphandlingen behöva göras om, helt eller delvis.

En överprövning kan försena en upphandling med flera månader.

Affären startar med kontraktsmöte

När avtalsspärren löpt ut startar affären. Har du och ditt företag vunnit en upphandling blir ditt företag kallad till ett kontraktsmöte med avtalssignering.

Under kontraktsmötet går vi igenom:

  • genomförandet av upphandlingen
  • ramavtalet och tecknar ramavtal
  • hur vi gemensamt presenterar ramavtalet för våra kunder

Kontraktsmötet är även ett forum för erfarenhetsutbyte med andra leverantörer. Mötet blir startskottet för ett samarbete som ska vara under de två till fyra år som ramavtalet gäller.

Läs noga igenom kontraktet och informera alla som berörs inom ditt företag.

Avtal börjar gälla och det är dags att leverera

Efter kontraktsmötet och när ramavtalet börjar gälla (detta sker inte alltid samtidigt utan avtalet kan börja gälla med tidsförskjutning) är det dags att informera berörda myndigheter och enheter om avtalet.

Vi informerar berörda myndigheter och enheter via e-post genom ett så kallat "avtalsnytt". I "avtalsnytt" informerar vi om ramavtalet och dig som är ramavtalsleverantör. Vi presenterar kort er som företag, era produkter/tjänster samt kontaktuppgifter till orderansvarig.

När detta är på plats och avtalet är signerat är det dags att börja leverera. Det sker genom att avtalskunderna anmäler sitt avrop via vår webbplats. Därefter kontaktar den som vill avropa inom den tid som är angiven i avtalet. Därefter levererar du enligt de avtalsvillkor som är specificerade i avtalet.

Du som är ramavtalsleverantör ska månadsvis rapportera in omsättningen på avtalet till oss.

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar