Dynamiskt inköpssystem - DIS

DIS är en elektronisk metod för upphandling. Metoden har likheter både med förnyad konkurrensutsättning och vanliga upphandlingar enligt selektivt förfarande. Dock finns det en stor skillnad mot vanligt ramavtal: systemet är öppet för alla leverantörer som uppfyller urvalskriterierna under hela giltighetstiden. Leverantörsantalet får därmed inte begränsas.

Vissa kallar DIS ett öppet ramavtal. Såväl upphandlande myndighet som leverantör kan ansluta när som helst. Det flexibla systemet ger även mindre, lokala leverantörer större möjlighet att konkurrera.

Skillnader mellan DIS och ramavtal

Två steg till kontraktstilldelning

DIS är ett helt elektroniskt system i två steg.

Steg 1 – DIS inrättas och leverantörerna kvalificeras

När DIS:et annonserats löper en inledande ansökningsperiod om 30 dagar.

  • Ansökningarna ska utvärderas inom 10 dagar från mottagandet. Vid behov får tiden för utvärderingen förlängas till 15 dagar. Så länge ingen specifik upphandling initieras får utvärderingstiden förlängas ytterligare, dock som längst till 25 dagar.
  • Alla ansökningar som inkommit inom 30-dagarsperioden ska vara utvärderade innan specifika upphandlingar får göras i DIS:et.

Samtliga leverantörer som uppfyller kvalificeringskraven får som sagt vara med. Beslut om tillträde meddelas den som ansöker. Skulle en leverantör inte antas i systemet har denne möjlighet att antingen ansöka om överprövning av beslutet eller ansöka på nytt.

Efter de inledande 30 dagarna annonseras DIS:et fortlöpande. Inkommande ansökningar utvärderas löpande med samma tidsfrist.

Steg 2 – köp genom DIS

Vid köpet vänder sig beställaren till de leverantörer som för tillfället är antagna i systemet. Dessa får sedan lämna anbud. Därpå sker utvärdering utifrån det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet av köparen eller av oss på SKL Kommentus Inköpscentral (SKI). Leverantör med bäst pris tilldelas kontraktet.

Notera att steg 1 görs en gång per leverantör, förutsatt att denne antas i systemet. Steg 2 genomförs vid varje köp/specifik upphandling då nya leverantörer kan ansluta sig. Leverantörer kan också välja att gå ur DIS:et.

Vad kommer DIS innebära för dig?

Anslutning till DIS innebär skillnader och fördelar mot vanligt ramavtal för såväl köpare som leverantör.

För dig som köpare:

  • Du kan precisera dina krav vid varje köp, behöver inte anmäla dig i förväg samt får tillgång till större konkurrens.
  • SKI genomför en konkurrensutsättning inom systemet mot de antagna leverantörerna.
  • SKI blir även part i eventuella överprövningsmål mot den enskilda upphandlingen.
  • Du tecknar och blir part i kontraktet.

För dig som leverantör:

  • Du behöver inte lämna ett helt anbud med produkter och priser från början.
  • Ansökan till systemet sker enbart genom att lämna information om ditt företag och eventuella andra företag som ingår i anbudet.
  • De specifika upphandlingarna som görs i DIS:et kan se olika ut från gång till gång då det finns många krav som kan preciseras.
  • Du konkurrerar mot samtliga leverantörer med samma mål: att leverera.

SKI:s första DIS är för bränslepellets

När vi bestämde oss för att införa DIS föll valet på bränslepellets. Läs mer om Bränslepellets 2016 här.

Vem kan göra avrop?

För att ha möjlighet att avropa på våra ramavtal måste din myndighet först ha betalt den årliga serviceavgiften på 1 000 kronor. Efter att ha gjort en avropsanmälan på vår hemsida kan ni sedan börja avropa från ramavtalet. Hör med upphandlingsansvarig i din organisation om beslut finns om avrop på just detta ramavtal. Så fungerar avropsanmälan.

Vill du köpa Bränslepellets 2016 men inte betalt serviceavgiften, går det att göra retroaktivt. Läs hur du gör till höger.

Evelina Emanuelsson

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 59 88
:

Leverantör: anslut dig till DIS för Bränslepellets 2016

Är du intresserad av att sälja bränslepellets?

Köpare: gör avrop på Mina Sidor

Precis som vanligt gör du först avropsanmälan genom att logga in på Mina Sidor. Där finns sedan en direktlänk för avrop på Bränslepellets 2016 i DIS.

Så betalar du serviceavgiften i efterhand

Vill du använda dig av Bränslepellets 2016 men inte betalt serviceavgiften, mejla kundsupport. Uppge organisationsnummer, företagsnamn, fakturaadress, eventuell referens på fakturan och om du vill ha e-faktura. Skriv "Servicefaktura retroaktivt Bränslepellets 2016" i ämnesraden. :