Därför arbetar SKL Kommentus Inköpscentral med kategoristyrning

SKI har gått över till kategoristyrning i våra upphandlingar då metoden ger långsiktiga, bättre ramavtal och affärer.

Fokus förflyttas från avtalsproduktion till fördjupat samarbete med kunder och leverantörer. Vi agerar på fakta, tar tillvara tidigare erfarenheter och tittar mer på nyttan med affären över tiden.

Arbetssättet – ett evigt kretslopp

Inköpscentralens kategoristyrning innebär att analysera och planera strukturerat i olika kategorier. Därefter överförs information i kategoriplan och dess strategier in i upphandlingsprocessen som startat med en förstudie för upphandlingsobjektet. Implementation av ramavtalet sker i samverkan mellan upphandlare och kategori-/avtalsansvarig. Därefter tar delprocessen förvalta och styra vid. Det vi lärt oss återvinns i nya upphandlingar för att skapa ständig förbättring. På så sätt skulle man kunna kalla kategoristyrning ett evigt kretslopp.

En stadig grund att stå på

Kategoristyrningens tre grundläggande fundament är strategiska inköp, att hantera marknaden och driva förändring. På den grunden går det sedan att bygga vidare med nytänkande arbetssätt, kundfokus och tvärfunktionella team.

Nya roller för koncentration

Med SKL Kommentus övergång till kategoristyrning har de tidigare projektledarna blivit kategori- eller avtalsansvariga och förstudiearbetet flyttats över till upphandlaren. Genom att frigöra kategori/avtalsansvariga från denna del kan de koncentrera sig på att förstå kunden och leverantörerna bättre. Djupare marknads- och branschkännedom skapar högre kvalitet.

Tillsammans arbetar sedan båda rollerna fram ett bra avtal samt implementerar och förvaltar det.

Följ med på resan mot ännu bättre ramavtal och affärer

Genom övergången till kategoristyrning ser vi fram emot ett ännu närmre samarbete med våra kunder och leverantörer. Den naturliga följden av det - bättre ramavtal och affärer - gör samtliga parter till vinnare!

Kontakta gärna kategorichef : om du vill veta mer och följa med på resan.

Mia Friari Söderholm

Kategorichef, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 59 82
Mobil:
072 746 88 20
: