Om offentlig upphandling

Offentlig upphandling utgår ifrån EU:s upphandlingsdirektiv. Alla upphandlande myndigheter måste följa dessa direktiv samt andra applicerbara lagar och regler vid en upphandling av varor, tjänster eller byggentreprenörer. Ett av syftena med offentlig upphandling är att få ut mer av varje skattekrona vilket bland annat sker genom EU:s regler om fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital inom EU.

Genom EU:s upphandlingsdirektiv har unionens medlemsstater infört mer eller mindre identiska regler för offentlig upphandling.

Grunden för offentlig upphandling

Det utmanande arbetet med offentlig upphandling grundar sig på principer om transparens och likabehandling av leverantörer.

Vid offentlig upphandling får valet av leverantör inte baseras på tidigare erfarenheter eller befintlig relation utan skall baseras på vilken leverantör som kan tillgodose den upphandlande myndighetens behov på bästa sätt och till bäst villkor.

Genom korrekt tillämpning av upphandlingsregelverket säkerställs att alla anbudsgivare, inhemska såväl som utländska, tävlar på lika villkor och har samma möjligheter att vinna avtalet.

Förfrågningsunderlag, anbud och tilldelningsbeslut

En offentlig upphandling genomförs utifrån upphandlingsdokument, vilka huvudsakligen utgörs av ett förfrågningsunderlag. I underlaget beskriver den upphandlande myndigheten vilka krav som ställs på leverantörerna, vilka krav som ställs på varan eller tjänsten och vilka faktorer som kommer att beaktas när anbuden utvärderas.

Utifrån förfrågningsunderlaget lämnar sedan anbudsgivarna sina anbud. I dessa ska anbudsgivarna svara på den upphandlande myndighetens frågor på det sätt som anges i förfrågningsunderlaget. I anbuden ska även priser anges i enlighet med anvisningarna i förfrågningsunderlaget.

Därefter tar utvärderingen vid och den upphandlande myndigheten jämför de inkomna anbuden med de krav som ställdes i förfrågningsunderlaget. Vid oklarheter kan den upphandlande myndigheten ibland ha rätt att låta anbudsgivarna förtydliga eller komplettera sina anbud. Anbud som inte uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget måste normalt förkastas. Slutligen jämför den upphandlande myndigheten alla godkända anbud utifrån de utvärderingskriterier som angavs i förfrågningsunderlaget. Den leverantör som lämnat det bästa anbudet tilldelas avtalet.

Då beslut om tilldelning är meddelat kan andra anbudsgivare lämna in ansökan om överprövning av beslutet. Sådan ansökan ska lämnas in till förvaltningsrätten. Om ingen ansökan lämnas in till förvaltningsrätten kan den upphandlande myndigheten ingå avtal med den vinnande anbudsgivaren.

I SKL Kommentus Inköpscentrals upphandlingar lämnas på begäran upphandlingsprotokoll ut under avtalsspärren. Dock är det viktigt att notera att avtal i detta läge inte har ingåtts mellan inköpscentralen och tilldelande leverantörer.

Kommande upphandlingar

Kommande upphandlingar annonseras på olika samlingssidor som exempelvis myndighetens egen webbplats eller på Opics. Efter annonseringen, där myndigheten detaljerat beskriver sina behov och vilka krav blivande leverantörer behöver uppfylla i ett förfrågningsunderlag, kan företag skicka in sina anbud.