Så här fungerar STIC!

Stockholms Inköpscentral bygger på samarbete och samverkan. Förutom deltagande kommuner finns en sammankallande regionchef och en styrgrupp samt en arbetsgrupp för strategiska frågor. Därutöver tillsätts avtalsgrupper vid upphandlingsprocessen löpande.

Organisatoriskt ligger Stockholms Inköpscentral (STIC) inom SKL Kommentus Inköpscentral (SKI). Vad som skiljer dem åt är att STIC tar fram regionala ramavtal medan SKI främst tar fram nationella ramavtal. Liksom SKI tar STIC ut en provisionsintäkt på avtal som används. Det är en administrativ ersättning för att täcka kostnaderna för nedlagt arbete i samband med en upphandling.

Styrgrupp

Styrgruppen utgörs av representanter från kommunledning och SKL Kommentus vd. Här beslutas om viktiga strategiska frågor för samarbetet som t.ex. budget och ekonomisk modell. Det är styrgruppen som beslutar om storleken på provisionsintäkten

Regionchef

Vår regionchef har ett helhetsansvar för STIC. Hon samordnar och kallar till olika typer av möten inom samarbete och upphandlingsprocesser. I takt med att flera kommuner anslutit sig till samarbetet har verksamheten växt med ytterligare två medarbetare.

Arbetsgrupp

Arbetsgruppen som består av kommunernas upphandlingschefer tar tillsammans fram förslag på upphandlingar och andra taktisk/strategiska frågor för STIC. Det är medlemmarna som påverkar vilka upphandlingar som ska genomföras vilket innebär att nya områden löpande diskuteras.

Avtalsgrupp

En avtalsgrupp utses inför respektive upphandling som ska genomföras. Personer som deltar där har verksamhetsnära kompetens och expertis som bidrar till kravspecifikationen.

Workshops

Representanter från olika verksamheter inom kommunerna har deltagit i workshops. Där har en lista över förslag för samordnade upphandlingar inom såväl sociala som tekniska områdena tagits fram. Vilka förslag från listan som ska genomföras diskuterar man i arbetsgruppen.

Upphandling genomförs

När en kravspecifikation är klar genomförs upphandlingen av ansvariga för STIC och avtal tas fram.